Śledź nas na:Proces wyboru dużego systemu informatycznego dla przedsiębiorstwa.

Rozważając kryteria wyboru oprogramowania, zakłada się, że system powinien być zintegrowany, dostosowany do struktury przedsiębiorstwa. Powinien móc współpracować z istniejącym w firmie oprogramowaniem oraz być elastyczny, łatwy do modyfikacji. Stanowiąc narzędzie do prowadzenia działalności gospodarczej, system powinien być przyjazny dla użytkowników i łatwy w eksploatacji. Wreszcie powinien być dostosowany do polskich realiów i przepisów prawa.

Przy wyborze systemu należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

 • spełnienie wymogów prawnych;
 • ułatwienie pracy pracowników oraz kadry zarządzającej;
 • możliwość uzyskania informacji o stanie firmy oraz informacji wspomagających decyzje;
 • bezpieczeństwo danych;
 • przewidywane koszty systemu;
 • czas wdrożenia systemu;
 • spodziewane zyski.

Metody stosowane do ustalenia potrzeb przedsiębiorstwa.

 • Badanie przez produkt: Badanie jest tu skutkiem ubocznym badania produktu finalnego przedsiębiorstwa
  Zalety: stosunkowo mały koszt dodatkowy, krótki czas przeprowadzania badań
  Wady: jedynie częściowe zaspokojenie potrzeb informacyjnych
 • Studium całościowe: Badania dużej grupy kadry kierowniczej. Przeprowadza się analizę porównawczą stanu obecnego ze stanem pożądanym.
  Zalety: kompleksowe uwzględnienie potrzeb kadry kierowniczej
  Wady: duży koszt, brak pewności co do pełnego zaspokojenia potrzeb informacyjnych.
 • Metoda czynników warunkujących sukces: Ustalenie obszarów działania przedsiębiorstwa, które muszą być pod stałą kontrolą kierownictwa.
  Zalety: pozwala na bieżącą ocenę skuteczności zarządzania
  Wady: duży koszt, przyjęcie założenia co do prawidłowo zdefiniowanej struktury organizacyjne
 • Metoda kluczowych wskaźników: Ustalenie zestawu wskaźników ekonomicznych określających kondycję przedsiębiorstwa. Na podstawie wskaźników ustalana jest struktura informacyjna pozwalająca gromadzić niezbędne dane dla obliczania tych wskaźników.
  Zalety: pozwala na wyodrębinienie najważniejszych informacji i sposobu ich pozyskiwania i przetwarzania. Efektem jest również uzyskanie hierarchii celów przedsiębiorstwa
  Wady: trudności w obiektywnym określeniu hierarchii ważności celów oraz w dekompozycji systemu informacyjnego.
 • Model procesów gospodarczych: Identyfikacja, weryfikacja i opracowanie mapy procesów gospodarczych przedsiębiorstwa oraz odniesienie tych procesów do poszczególnych komórek organizacyjnych.
  Zalety: możliwość zastosowania oprogramowania do modelowania procesów i ich analizy
  Wady: trudności z ustaleniem poziomu szczegółowości przebiegu procesów.
 • Macierz działalności przedsiębiorstwa: Zdefiniowanie zadań wykonywanych przez przedsiębiorstwo, sposobu ich wykonywania oraz środków niezbędnych dla ich realizacji.
  Zalety: daje kompleksowy obraz działalności przedsiębiorstwa oraz obecną i pożądaną charakterystykę systemu informacyjnego
  Wady: duża pracochłonność wykonania.
 • Model sieci sterowania informacją: Definiowanie potrzeb każdego uczestnika procesów informacyjnych, definiowanie procedur i sposobu przepływu informacji pomiędzy stanowiskami.
  Zalety: pozwala na optymalizację przepływu informacji
  Wady: groźba utrwalenia niewłaściwych rozwiązań.


Zobacz także